algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vakantiehuisbijdezee

1. Definities

Accommodatie: Hieronder dient te worden verstaan: het vakantiehuis

Administratiekosten: Kosten die samenhangen met de reservering (bv reserveringskosten, verschotten)

Annulering: De schriftelijke beëindiging door de Huurder van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf.

Derde: iedere andere persoon, niet zijnde de Huurder en/of zijn MedeHuurder(en).

Faciliteiten: Alle voorzieningen binnen of buiten de parken waarvan op basis van de overeenkomst gebruik kan worden gemaakt

Gasten: Alle personen die vallen onder het begrip Huurder die gebruik maken van de Accommodatie en/of de voorzieningen van het park, evenals bezoekers van het park.

Geschillencommissie: Geschillencommissie Recreatie te ’s-Gravenhage, samengesteld door ANWB/Consumentenbond/RECRON.

Huurkosten: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de Accommodatie; hierbij is op de site aangegeven wat niet in de prijs inbegrepen is.

Kosten: alle kosten voor de Verhuurder die samenhangen met de ter beschikking stelling van de Accommodatie

MedeHuurder: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en) of bij gebreke van vermelding van dezen, de met de Huurder meereizende personen.

Parkbeheerder: de partij die het beheer van het Kijkduinpark organiseert, Roompot in dit geval.

Parkreglement: Het reglement dat voor Kijkduinpark is opgesteld en waarin aanvullende regels zijn opgenomen.

Huurder: degene die met de Verhuurder de overeenkomst betreffende de Accommodatie aangaat.

Reservering: het door de Huurder aanmelden van zijn/haar belangstelling voor een bepaalde periode voor verblijf in de Accommodatie dmv het elektronisch invullen van het reserveringsformulier cq contact informatie formulier en het aan de Verhuurder verzenden daarvan.

Totaalprijs: Het totaal verschuldigde bedrag dat betrekking heeft op de gesloten overeenkomst tussen de Verhuurder en Huurder exclusief de waarborgsom.

Uitbreiding: Een eenvoudige aanvulling op de bestaande overeenkomst zoals het bestellen van een extra lakenpakket of het aanmelden van een extra deelnemer.

Verhuurder: de eigenaren die de Accommodatie aan de Huurder ter beschikking stellen en tevens de gebruiker zijn van deze Algemene voorwaarden en het op het park geldende Parkreglement.

Waarborgsom: Een bedrag dat vóór aanvang van of tijdens het verblijf in rekening wordt gebracht als voorschot op eventuele schade die tijdens het verblijf door (toedoen van) de Huurder wordt veroorzaakt. Ook eventueel verbeurde contractuele boetes kunnen met de Waarborgsom worden verrekend.

Wijziging: Een verandering van de overeenkomst zoals o.a. het wijzigen van de huurperiode of de aard van de Accommodatie.

2 Inhoud, duur en afloop van de overeenkomst

De Verhuurder stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de Huurder de overeengekomen Accommodatie voor de overeengekomen periode ter beschikking; laatstgenoemde krijgt daarmee het recht om deze Accommodatie van het overeengekomen type en voor de aangegeven personen te gebruiken.

De Verhuurder is verplicht de informatie op basis waarvan de overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de Huurder te verstrekken, schriftelijk of per email. De Verhuurder maakt wijzigingen hierin steeds tijdig aan de Huurder bekend, schriftelijk of per email.

Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie, zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de Huurder het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

De Huurder heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat de MedeHuurder(s) en/of derden die hem bezoeken en/of bij hem/haar verblijven de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.                         De Verhuurder gaat ervan uit dat de Huurder met instemming van zijn eventuele partner deze overeenkomst aangaat.

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en overeenkomsten die worden gesloten tussen de Verhuurder en de Huurder terzake van de verhuur van de Accommodatie. Daaronder vallen in ieder geval, maar niet uitsluitend, het verblijf in het park en het gebruik van de Accommodatie en alle Faciliteiten, tenzij daarvoor specifieke afwijkende regels gelden.

De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website van www.vakantiehuisbijdezee.nl.

Naast deze Algemene voorwaarden zijn eveneens de aanvullende regels van het Parkreglement van toepassing op de overeenkomst. Dit Reglement is beschikbaar in de Accommodatie en kan op verzoek worden toegemaild aan de Huurder.

Alle Gasten zijn gebonden aan de Algemene Voorwaarden en het Parkreglement. Zij dienen de hierin opgenomen voorschriften en regels strikt na te leven en aanwijzingen van het personeel van de parkheerder in welke vorm en in welk verband dan ook op te volgen.

De Huurder dient ervoor te zorgen dat alle met hem meereizende personen en zijn Gasten kennis nemen van al deze voorwaarden en regels en staat in voor naleving daarvan.

De Verhuurder behoudt zich het recht voor tussentijds wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden en/of het Reglement. De Verhuurder wijst alle andere voorwaarden waarnaar de (Mede)Huurder (of een Gast) verwijst of die door de (Mede)Huurder (of een Gast) worden gebruikt van de hand.

4. Reserveringen/kortingen/betalingen

Reservering

Reserveringen kunnen uitsluitend gemaakt worden door personen die ouder zijn dan 21 jaar (de Huurder). De Verhuurder is gerechtigd om te allen tijde een afschrift van het identiteitsbewijs van een Gast te verlangen. Het verkeerd opgeven van namen en/of adres en/of andere belangrijke gegevens kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst en tot verwijdering van het park onverminderd het recht van de Verhuurder op betaling van de Totaalprijs.

De Verhuurder behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder opgaaf van reden een reservering te weigeren.

Op verzoek kan de elektronische bevestiging van een reservering per post plaatsvinden. Indien de Huurder van mening is dat de bevestiging onjuistheden bevat, dient dit uiterlijk binnen 10 dagen na datum van de bevestiging en vóór aanvang van het verblijf schriftelijk aan de Verhuurder kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze periode kan op beweerde onjuistheden geen beroep meer worden gedaan en wordt de bevestiging als correct beschouwd. Indien de Huurder binnen 14 dagen na reservering geen schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, dient hij onverwijld contact op te nemen met de Verhuurder bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

Pas wanneer de reservering door de Verhuurder is bevestigd, komt de overeenkomst tussen partijen tot stand.

(Aanreis)informatie ontvangt de Huurder ca. 10 dagen voor aankomst per post. Bij boekingen binnen 5 dagen vóór aankomst, wordt deze informatie direct na betaling per email verstrekt. Voor het reserveren van de Accommodatie brengt de Verhuurder administratiekosten in rekening. De hoogte van deze kosten wordt vooraf bekend gemaakt door de Verhuurder.

Kortingen

Eventuele korting dient direct bij reservering gemeld te worden. Verrekening of restitutie is daarna niet meer mogelijk.

Combinaties van kortingen zijn uitgesloten tenzij expliciet anders vermeld.

Bijboekingen

Bijboekingen dienen op dezelfde wijze als de reeds gedane boeking te geschieden. Bij aansluiting op de reeds gereserveerde boekingsperiode zijn geen extra administratiekosten verschuldigd en geen extra schoonmaakkosten.

Annulering door de Huurder

Bij annulering betaalt de Huurder een vergoeding aan de Verhuurder. Deze bedraagt:

 • bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 10% van de Totaalprijs;
 • bij annulering binnen drie maanden tot zes weken voor de ingangsdatum, 50% van de Totaalprijs;
 • bij annulering binnen zes weken voor de ingangsdatum, 100% van de Totaalprijs;

De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de Accommodatie door een derde op voordracht van de Huurder en met schriftelijke instemming van de Verhuurder wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en de Totaalprijs, te vermeerderen met de waarborgsom, van deze derde door de Verhuurder is ontvangen.

De Huurder wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld bij de ANWB.

Annulering door de Verhuurder

De eigenaar kan de huurovereenkomst opzeggen in de volgende gevallen:

 • in geval van overmacht zoals onder andere oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar.
 • wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verhuur van de woning onmogelijk wordt, zoals onder andere diefstal van inventaris, vernielingen aan de woning of verkoop van de woning.
 • Alle door de huurder betaalde bedragen voor de huur van de woning zullen binnen 2 weken teruggestort worden. De eigenaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade die huurder lijdt, als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

Betaling

De Huurder dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

 • 50% van de reissom vermeerderd met de Administratiekosten dient voldaan te zijn binnen 5 dagen na reservering.
 • Het restant van de Totaalprijs vermeerderd met de waarborgsom dient uiterlijk 6 weken vóór de dag van aankomst voldaan te zijn.

Indien de Huurder die een Vakantieverblijf heeft gehuurd, ondanks voorgaande schriftelijke aanmaning zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet nakomt, heeft de Verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de Verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Bij reserveringen binnen 6 weken vóór de dag van aankomst dient het gehele factuurbedrag onmiddellijk te worden voldaan.

Indien de Verhuurder 6 weken voor aankomst niet in het bezit is van het totaal verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de overeenkomst met de Huurder te ontbinden, onverminderd het recht van de Verhuurder op volledige betaling van de Overeengekomen prijs.

De tijdens het verblijf gemaakte kosten dienen vóór vertrek door Huurder met Verhuurder te zijn afgerekend.

De door de Verhuurder in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de Huurder. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

5. Prijs(wijzigingen)

De (Totaal)prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de Verhuurder zijn vastgesteld.

Alle in het magazine of op de website opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief het geldende B.T.W.-tarief. De huurprijzen zijn exclusief toeristenbelasting, overige heffingen en/of belastingen, (Administratie)kosten en overige (al dan niet van overheidswege opgelegde) toeslagen tenzij expliciet anders aangegeven. De omvang en verschuldigdheid van locale heffingen zijn afhankelijk van de gemeente Den Haag.

6. Wijziging of Aanvulling van de overeenkomst

Indien de Huurder na het sluiten van de overeenkomst nog Wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen, staat het de Verhuurder vrij om te bepalen of en in hoeverre Wijzigingen zullen worden geaccepteerd.

Bij wijziging naar een goedkopere periode of goedkopere Accommodatie blijft de oorspronkelijke Totaalprijs verschuldigd.

Verlenging van de verblijfsduur is in principe mogelijk op basis van beschikbaarheid. De Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om een verzoek om verlenging af te wijzen.

Ingeval de Verhuurder door overmacht niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, zal de Verhuurder aan de Huurder een wijzigingsvoorstel voorleggen. Dit wijzigingsvoorstel mag worden afgewezen. Het wijzigingsvoorstel wordt geacht te zijn geaccepteerd door de Huurder als dit voorstel niet binnen 14 dagen na dagtekening daarvan schriftelijk door de Huurder is afgewezen. De Verhuurder zal niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

7. Aankomst en vertrek

De Accommodatie is op aanreis datum beschikbaar vanaf 15.00 uur. Uit de aanreis informatie blijkt tot hoe laat aanreizen nog mogelijk is. Per park kunnen afwijkende tijden gelden.

Indien de Huurder verwacht later te komen, geeft hij dit tijdig door aan de Verhuurder.

Indien de Huurder binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een Annulering.

Algemeen geldt dat de (Mede)Huurder de Accommodatie op de vertrekdatum vóór 11.00 uur verlaten dient te hebben. Indien de Huurder voortijdig vertrekt, is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

De Verhuurder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen en overgaan tot ontruiming bij:

 • een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad van de Huurder.
 • Indien de Huurder, MedeHuurder(en) en/of Derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de Algemene voorwaarden en reglementen, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften en/of de aanwijzingen van het (bewakings)personeel van of namens de Verhuurder, ondanks (eventuele) voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de Verhuurder niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
 • Indien de (Mede)Huurder/Gast, ondanks voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing, overlast aan de Verhuurder en/of MedeHuurderen en/of Gasten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;
 • Indien de (Mede)Huurder/Gast, ondanks voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing, door gebruik van de Accommodatie in strijd met de bestemming van het terrein handelt.
 • Indien naar het oordeel van de Verhuurder het risico aanwezig is dat de Verhuurder schade zal lijden als de overeenkomst wordt voortgezet.

Indien de Verhuurder tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de Huurder bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In die brief moet de Huurder worden gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie en op de termijn, zoals omschreven in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden, die daarbij in acht genomen moet worden. De (schriftelijke) waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.

Na opzegging dient de Huurder ervoor te zorgen dat de Accommodatie wordt verlaten onder medeneming van persoonlijke eigendommen en het terrein ten spoedigste wordt verlaten, doch uiterlijk binnen de aangegeven tijd. De regels voor het in goede staat achterlaten van de Accommodatie, gelden onverkort.

De Huurder blijft in beginsel gehouden de Totaalprijs te betalen.

Na een schriftelijke sommatie en met inachtneming van een termijn van zeven dagen, ingaande op de dag van ontvangst, mag de Verhuurder op kosten van de Huurder de plaats ontruimen, onverminderd het hierboven bepaalde.

De Huurder is in dat geval verplicht de schade van de Verhuurder te vergoeden, welke schade in ieder geval wordt gevormd door gederfde inkomsten omdat de plaats niet aan een ander ter beschikking kon worden gesteld

8. De accommodatie, het park en de faciliteiten

Algemeen

De foto’s en andere plaatjes op de website en in de informatiemap geven een zo getrouw mogelijk beeld van de werkelijkheid. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Gebruik en Inlevering sleutels, pasjes, e.d.

Bij het verlies van sleutels en pasjes, e.d. worden kosten in rekening gebracht. (ter zake van sleutels is dit een bedrag van € 100,00). Het is niet toegestaan sleutels en/of pasjes in gebruik te geven aan anderen.

Bij vertrek dienen alle sleutels die de Gasten ten behoeve van hun verblijf hebben ontvangen, te worden ingeleverd op de wijze als omschreven in de informatiemap.

Gebruik

(Gehuurde) Accommodaties zullen nimmer als hoofdverblijf mogen worden bewoond. Gasten dienen altijd elders een vaste woonplaats te hebben. Het niet hebben van een vaste woonplaats valt onder de verantwoordelijkheid van de Gast en kan de Verhuurder nimmer worden tegengeworpen.

Het is verboden de (gehuurde) Accommodatie te gebruiken anders dan voor het (recreatieve) doel waarvoor het is bestemd. Het is niet toegestaan met meer dan het maximaal aangegeven aantal personen in het object te overnachten.

Het is verboden de (gehuurde) Accommodatie in gebruik te geven aan derden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder. Aan deze toestemming kan de Verhuurder voorwaarden verbinden die eveneens schriftelijk worden vastgelegd.

Gebouwde Accommodaties zijn uitgerust met meubels en overige benodigdheden. Het geheel dient door de (mede)Huurder in dezelfde toestand en staat van netheid gehouden en achtergelaten te worden als op de dag van aankomst.

De Accommodaties beschikken elk over een persoonlijke inrichting. Het is niet toegestaan meubilair dat in de Accommodatie behoort, mee naar buiten te nemen. (Tuin)meubilair mag niet naar andere Accommodaties worden verplaatst.

De Gast is verplicht het gehuurde en de onmiddellijke omgeving daarvan te houden in nette en ordelijke staat. Afval dient te allen tijde (gesorteerd) te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers of afvalbakken. Het plaatsen van vuilniszakken (en los afval) is niet toegestaan in verband met de hygiëne en het aantrekken van (on)gedierte.

Bij niet aanwezig zijn in, om of op de Accommodatie, dienen alle losse zaken zoals fietsen, speelgoed e.d. rondom de Accommodatie (en in geval van Kampeerplaatsen op de Accommodatie) te zijn opgeruimd en zoveel mogelijk opgeborgen en uit het zicht geplaatst. Fietsen mogen niet tegen de Accommodaties worden geplaatst.

Het gebruik en in of op de Accommodatie aanwezig hebben van een biertap installatie met koolzuurflessen is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan afgesloten ruimten te openen.

Normaal gebruik van elektra, gas en water is inbegrepen in de Huurkosten. De Huurder wordt geacht op normale wijze om te gaan met de cv installatie, het gebruik van water en elektra. Indien uit de meterstanden blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik, zullen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.

Schoonmaak/onderhoud

De Accommodatie wordt schoon geleverd aan de (Mede)Huurder. De Accommodatie dient bij het einde van het verblijf weer te worden achtergelaten conform de voorwaarden zoals vermeld op de infokaart of op de schoonmaakwegwijzer in de informatiemap in de Accommodatie dan wel conform op andere wijze aan de (Mede)Huurder verstrekte informatie.

Indien de Accommodatie in de visie van de (Mede)Huurder bij aanvang van het verblijf niet correct of compleet is geleverd, dient de (Mede)Huurder dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen twee uur na aankomst te melden bij de Verhuurder. Indien een dergelijke melding niet –tijdig- plaatsvindt, kan geen beroep meer worden gedaan op een beweerd gebrek inzake de Accommodatie.

Een Gast is verplicht de Accommodatie en de directe omgeving (gedurende de looptijd van de overeenkomst) in dezelfde staat van onderhoud te houden als waarin de Gast het heeft ontvangen of betreden.

Het is de Huurder, MedeHuurder(en) en/of Derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen, van welke aard dan ook bij, op, onder (in geval van kampeermiddelen) of om de Accommodatie te plaatsen of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder.

De Verhuurder behoudt zich het recht voor bij niet juist gebruik en/of het niet correct achterlaten van de Accommodatie aanvullende (schoonmaak)kosten aan de (Mede)Huurder in rekening te brengen.

De eindschoonmaak zal door de Verhuurder geregeld worden en het dragen van de kosten daarvan door de Huurder is verplicht. In de eindschoonmaak is in ieder geval niet inbegrepen de afwas, het verzamelen van het beddengoed en handdoeken en het deponeren van het afval in de afvalcontainer. Deze werkzaamheden dienen door de Huurder te worden uitgevoerd.

De Verhuurder behoudt zich het recht voor om vanaf 08.00 uur (schoonmaak)werkzaamheden rond de Accommodatie te (laten) verrichten.

Het is mogelijk dat tijdens het verblijf (onderhouds)werkzaamheden in het park of aan de Accommodatie worden uitgevoerd, zonder dat dit zal kunnen leiden tot een recht op enige vergoeding terzake daarvan. De Verhuurder zal overlast zoveel mogelijk vermijden dan wel beperken.

De Verhuurder heeft altijd het recht de verhuurde vakantieverblijven te betreden voor inspectie en/of om onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder dat de (Mede)Huurder recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen (huur) sommen. Tevens heeft de Verhuurder het recht gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat de Gast daarvoor recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen (huur) sommen.

Plaatsen extra kampeermiddelen

Het is verboden om in de nabijheid van een Vakantieverblijf een Kampeermiddel te plaatsen. Kampeermiddelen zijn uitsluitend toegestaan op een daartoe aangewezen kampeerplaats op het Kijkduinpark.

Faciliteiten en inrichting terrein

Niet alle parkfaciliteiten en horecagelegenheden zijn het gehele jaar geopend. De Verhuurder is niet de partij die deze zaken regelt. De parkbeheerder behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de Faciliteiten in en buiten de parken.

De parkbeheerder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de opzet en uitvoering van de terreinen en de daarbij behorende objecten en Accommodatie(s) te wijzigen.

9. Parkreglement

Voor de regels die op het Kijkduinpark gelden wordt verwezen naar het Parkreglement dat aanwezig is in de informatiemap in het vakantiehuis.

10. Wet- en regelgeving

De Verhuurder zorgt er te allen tijde voor dat het Vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het Vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.

De Huurder is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat MedeHuurder(en) en/of Derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende (veiligheids)voorschriften strikt naleven.

11. Huisdieren en roken

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Roken in de Accommodatie is niet toegestaan. Indien bij vertrek van de Huurder geconstateerd wordt dat dit toch het geval is geweest, zullen de extra kosten van schoonmaak hiervoor in rekening worden gebracht.

12. Parkeren

In het algemeen wordt één auto per Accommodatie toegestaan tenzij anders aangegeven. Auto’s van bezoekers worden niet toegelaten. De Parkbeheerder behoudt zich het recht voor het parkeerbeleid te wijzigen.

Parkeren geschiedt op de daartoe aangewezen plaatsen. Parkeren op de wegen is te allen tijde verboden.

Indien deze parkeerregels worden overtreden, behoudt de Parkbeheerder zich het recht voor het voertuig te (laten) verwijderen. De kosten daarvan zullen ten laste van de betreffende Gasten komen.

13. Aansprakelijkheid

De Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (opsomming is niet limitatief, maar duidt de meest relevante gebeurtenissen aan):

1. ongeval, diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op de parken en/of in de Accommodatie of de aangeboden Faciliteiten/voorzieningen. Hieronder vallen ook de zaken die door de Gasten in het park of de Accommodatie zijn achtergelaten.

2. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op de parken en/of in de Accommodatie.

3. mondeling verstrekte inlichtingen.

4. ongemak en/of overlast, welke buiten de verantwoordelijkheid van de Verhuurder door Derden wordt veroorzaakt.

5. gevolgen van deelname aan sportcursussen, avonturen en activiteiten georganiseerd op het park.

6. als zodanig herkenbare (druk)fouten en vergissingen die vermeld zijn op de website, het magazine of anderszins. Deze binden de Verhuurder niet.

7. Storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten, zoals bijvoorbeeld de door de zorgleverancier te leveren zorg in het kader van een Care-arrangement.

8. door derden geleverde diensten in het kader van de tussen de Verhuurder en (Mede)Huurder gesloten overeenkomst.

9. schade als gevolg van het laten verplaatsen van eigendommen van Gasten door personeel van de Verhuurder.

10. gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Verhuurder.

d. De Huurder vrijwaart de Verhuurder voor alle aanspraken terzake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van de Huurder en/of van zijn medereizigers en/of van andere Gasten die zich door het toedoen of ten behoeve van de (Mede)Huurder in het park bevinden.

e. De (Mede)Huurder en/of zijn Gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die bij de Verhuurder en/of enige Derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf. Daaronder valt onder meer maar niet uitsluitend, schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf of Derden die zich door hun toedoen in het park bevinden en/of schade die is veroorzaakt door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben. Eventuele schade dient door de (Mede)Huurder en/of zijn Gasten onmiddellijk gemeld te worden bij de receptie van het park en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij aantoonbaar is dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van (een van) hen.

f. Indien de (Mede)Huurder en/of (zijn) Gasten op enigerlei wijze schade heeft of hebben toegebracht aan (eigendommen van) de Verhuurder of zijn Gasten dan wel overlast hebben veroorzaakt of daarbij betrokken zijn geweest dan wel zich op andere wijze hebben misdragen dan wel in strijd hebben gehandeld met de geldende voorwaarden en/of voorschriften dan wel zich zodanig hebben gedragen of zodanig hebben gehandeld dat dit naar het oordeel van de Verhuurder strijd oplevert met zijn belangen of die van derden, kan de Verhuurder besluiten dat genoemde personen niet meer welkom zijn op zijn parken en/of de onder zijn beheer staande parken en kan hij genoemde persoon of personen te allen tijde de toegang tot (een van) de genoemde parken (laten) ontzeggen zonder dat de Verhuurder schadeplichtig zal zijn.

h. De Verhuurder verplicht zich om na melding door de Huurder van overlast, die wordt veroorzaakt door andere Gasten, passende maatregelen te nemen.

i. Eventuele aansprakelijkheid van de Verhuurder wordt beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de geldende aansprakelijkheidsverzekering van de Verhuurder.

14. Privacy

De persoonsgegevens van de Gasten worden opgenomen in het adressenbestand van de Verhuurder. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een verantwoorde bedrijfsvoering alsmede voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen of van door de Verhuurder zorgvuldig geselecteerde derden. De Verhuurder verstrekt geen gegevens aan derden die de persoonlijke levenssfeer van de (Mede)Huurder of de Gasten aantasten, tenzij in het geval dat de Verhuurder in verband met overtreding van de Parkregels en/of in het geval er naar het oordeel van de Verhuurder sprake is of kan zijn van strafbare feiten, de politie inschakelt dan wel in situaties waarin spoedeisende hulp geboden is.

Indien de Huurder geen reclame van de Verhuurder wenst te ontvangen of bezwaar heeft tegen het verstrekken van adresgegevens aan derden, kan hij dat eenvoudig schriftelijk kenbaar maken aan de Verhuurder.

Indien telefonisch wordt geboekt, geeft de Huurder door middel van het opgeven van zijn emailadres toestemming tot het toezenden van commerciële aanbiedingen door de Verhuurder aan dit emailadres.

Indien een Gast tijdens zijn verblijf bij toeval wordt gefotografeerd en de betreffende foto wordt gebruikt in een publicatie door of namens de Verhuurder, wordt de instemming van de Gast met dat gebruik vermoed te zijn gegeven.

15. Waarborgsom en verrekening

In verband met de “eindcontrole” zal een waarborgsom per gereserveerde Accommodatie per periode in rekening worden gebracht.

De Verhuurder behoudt zich het recht voor om in bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij een reservering langer dan 3 weken, alsnog een (extra) waarborgsom/ schoonmaak/extra linnengoed in rekening te brengen.

De Verhuurder heeft te allen tijde het recht om vorderingen (zoals openstaande posten, boeten en schade) op de Huurder en de onder diens overeenkomst vallende Gasten, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met alle door hen betaalde bedragen, waaronder de (extra) Waarborgsom. Zo nodig zal een aanvullende factuur worden nagezonden.

De (extra) Waarborgsom of het restant daarvan wordt uiterlijk 10 dagen ná het vertrek teruggestort mits de Accommodatie achtergelaten wordt conform onze (schoonmaak)voorschriften en er geen (schade)bedragen ter verrekening meer openstaan. Door het terugstorten van de waarborgsom wordt geen afstand gedaan van enige schadevordering of schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Eén jaar na vertrek vervalt het recht op restitutie van de waarborgsom.

16. Overige bepalingen

Rechtskeuze

Op alle overeenkomsten die tussen de Verhuurder en de Huurder worden gesloten is het Nederlandse recht van toepassing.

Klachten

Ondanks de uiterste zorg en moeite is het toch mogelijk dat een Gast een klacht heeft. Deze klacht dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan de Verhuurder, teneinde deze in de gelegenheid te stellen maatregelen te nemen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan heeft de Huurder tot uiterlijk 2 weken na ontstaan van de klacht de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij de Verhuurder.

Geschillenregeling

Onderstaande geschillenregeling is van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst.

1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. Onverminderd het bepaalde in lid 3, laat een en ander, op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie, een beroep op de burgerlijke rechter onverlet.

2. Geschillen tussen de Huurder en de Verhuurder over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de Huurder als door de Verhuurder worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Recreatie, Postbus 90600, 2509 LP ‘s-Gravenhage (bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR ‘s-Gravenhage).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Huurder zijn klacht binnen twee weken na het ontstaan, schriftelijk aan de Verhuurder heeft voorgelegd. Daarna moet de Huurder het geschil, uiterlijk twee maanden nadat hij zijn klacht aan de Verhuurder heeft voorgelegd, schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig maken, met inachtneming van het onder lid 8 van dit artikel bedoelde reglement en voorts onder vermelding van namen en adressen van de Huurder en de Verhuurder en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de Huurder het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de Verhuurder aan deze keuze gebonden.

4. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen, dat

 • betrekking heeft op een klacht over ziekte, lichamelijk letsel of dood;
 • betrekking heeft op de niet-betaling van een factuur waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.

5. Als de Verhuurder een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, neemt de Geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de Huurder binnen een maand schriftelijk heeft verklaard, dat hij zich aan de uitspraak van de Geschillencommissie zal onderwerpen en het eventueel verschuldigde (restant-)bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft gestort.

6. Als de Huurder een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, neemt de Geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de Huurder het aan de Verhuurder eventueel verschuldigde (restant-)bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft gestort. De Huurder moet dit bedrag binnen een maand op een door de Geschillencommissie aan te geven rekening storten. Als de Huurder niet tijdig heeft gestort, wordt aangenomen dat hij zich niet aan het oordeel van de Geschillencommissie wil onderwerpen.

7. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

8. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Recreatie.